Geographer
   George Butunoiu (GB)
   Why Third Party?
   Our Clients
   Our Consultants
   What Makes Us Different?
   Recruiting Methods
   Recruiting Solutions
   Search Procedure
   Candidates' Assessment
   Presenting Candidates
   Terms Of Business
   Contact Us
  
    Recrutari in curs
   
    Consultanta in cariera
  
   Blog  & Forum & Ask GB
  

George Butunoiu
executive search consultants

Informare cu privire la Protecţia Datelor Personale

Prin transmiterea oricăror documente (inclusiv, dar fără a se limita la, curriculum vitae, scrisori de inteţie, scrisori de recomandare) către SC George Butunoiu Consulting SRL ("Operatorul"), la adresa de email cv[at]georgebutunoiu.com, precum si la oricare alta adresa de email care apartine firmei, persoanele fizice solicitante ("Solicitanţii") consimt în mod expres şi neechivoc ca Operatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, oricare şi toate datele cu caracter personal furnizate de către Solicitanţi (inclusiv, dar fără a se limita la, nume şi prenume, domiciliu/adresă de contact, adresă de e-mail, stare civilă, data naşterii, cod numeric personal, educaţie, număr de telefon, sexul etc). În cazul în care Solicitanţii comunică in scris, prin scrisoare recomandata trimisa pe adresa sediului social al firmei, Operatorului refuzul de a consimţi la prelucrarea datelor lor cu caracter personal trimise anterior, acest refuz va atrage automat eliminarea acestora din baza de date a Operatorului şi în consecinţă, imposibilitatea Solicitanţilor de a beneficia de serviciile Operatorului în domeniul recrutării, selecţiei şi plasării forţei de muncă.

Operatorul datelor cu caracter personal este SC George Butunoiu Consulting SRL, societate comercială română cu răspundere limitată, având sediul social în Str. Andrei Muresanu 17, sect. 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. de ordine J40/3826/1993, cod unic de înregistrare 3383270, telefon 2332093. Operatorul este înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal menţinut de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 3131.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Solicitanţilor este recrutarea, selecţia şi plasarea forţei de muncă.

Solicitanţii sunt informaţi că datele lor cu caracter personal vor putea fi transmise de către Operator, în vederea realizării scopului prelucrării menţionat anterior şi numai în această măsură, potentialilor angajatori si ai reprezentantilor acestora. Prin transmiterea acestor date cu caracter personal Operatorului, Solicitanţii consimt în mod expres şi neechivoc la dezvăluirea datelor lor cu caracter personal de catre Operator, acestei categorii de destinatari.

Solicitanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, următoarele drepturi:

A. dreptul la informare (art.12);

B. dreptul de acces la date (art.13) – orice Solicitant are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de catre Operator;

C. dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) - orice Solicitant are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea;

D. dreptul de opoziţie (art. 15) -  orice Solicitant are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce îl vizează să facă obiectul unei prelucrări. Solicitanţii pot oricând să se opună, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

E. dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17);

F. dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Solicitanţii se vor adresa Operatorului în vederea exercitării acestor drepturi, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată şi expediată la sediul Operatorului; Operatorul va răspunde Solicitanţilor şi va lua măsurile ce se impun, în termenele prevăzute de lege.